OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní dizajnérskych služieb osobné údaje v rámci našej činnosti. Pod našou značkou DIZAJNE poskytujeme služby interiérového dizajnu v týchto spoločnostiach:

 

1. Spoločnosť

Mgr.art. Roman Ficek, s.r.o., Belopotockého 2879/6, 811 05 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 51 743 639, konateľ: Mgr. art. Roman Ficek, tel.: +421 907 657 219, email: dizajne@gmail.com

 

2. Spoločnosť

FICEK DESIGN s.r.o., Belopotockého 2879/6, 811 05 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 46 071 661, konateľ: Mgr. art. Roman Ficek, tel.: +421 907 657 219, email: dizajne@gmail.com

 

3. Spoločnosť

DIZAJNE s.r.o., Priedovsie 131/1, 01302 Gbeľany, IČO: 50 670 107, konateľ: Mgr. art. Radovan Martinček,

tel.: +421 902 071 859, email: dizajne.martincek@gmail.com

 

Ďalej spolu len ako „DIZAJNE“. Interiérové štúdio DIZAJNE pri poskytovaní služieb spracúva osobné údaje a pre účely predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov sa považuje za prevádzkovateľa. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime najmä všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby.

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

- poskytovať služby interiérového dizajnu; alebo

- poskytovať služby výroby nábytku na mieru našim klientom.

 

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

V mene interiérového štúdia DIZAJNE ako prevádzkovateľ, získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby. Účely spracúvania osobných údajov pri  jednotlivých procesných krokoch sú:

 

- Pri komunikácii s klientmi telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty alebo prostredníctvom online kontaktného formulára, spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov alebo realizovať prípadný následný kontakt Vás ako dotknutej osoby

 

- V prípade prejavenia záujmu o naše služby, pri vytváraní objednávky služieb telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení podľa Vašich požiadaviek ako objednávateľa pred uzatvorením a potvrdením objednávky, čiže počas procesu predzmluvného vzťahu - napr. identifikácia klienta počas vytvárania, definovania alebo úpravy objednávky, určenie alebo zmena adresy a času dodania, prípadne doplnenia iných potrebných údajov na uzatvorenie objednávky.

 

- Po potvrdení objednávky, čiže po vzniknutí zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom DIZAJNE a Vami ako dotknutou osobou objednávateľom, pri potrebnej kooperatívnej komunikácií s klientom, pri informovaní o zmenách stavu objednávky, pri finálnom osobnom doručovaní alebo pri príprave a vystavovaní daňového dokladu (faktúry) spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba klient.

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov interiérových služieb, služieb v oblasti výroby nábytku na mieru, našim účtovným a daňovým poradcom alebo poskytovateľom softvérového vybavenia.

 

Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

 

Aké a v akých prípadoch sa spracovávajú osobné údaje?

- Údaje potrebné pre odoslanie správy prostredníctvom online kontaktného formulára.

( Meno, emailová adresa, telefónny kontakt )

 

- Údaje potrebné pre realizáciu objednávky

( Meno a priezvisko, emailová adresa, telefónny kontakt, Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky )

 

- Fakturačné údaje

( Meno a priezvisko, emailová adresa, telefónny kontakt, Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre potreby

fakturácie )

 

- Kontaktné údaje v prípade doručovania zásielky

( Meno a priezvisko, emailová adresa, telefónny kontakt, Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky )

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – v rámci plnenia záväzkov prevádzkovateľa interiérového štúdia DIZAJNE voči objednávateľom a klientom, ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností daní a účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade, sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané.

 

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom alebo

- zanikli všetky Vaše záväzky voči prevádzkovateľovi,

- boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti,

- boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom,

- boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby,

- uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala,

- bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti,

- nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov,

- a súčasne netrvá oprávnený záujem prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje výlučne na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, prípadne, ak by sme spracovávali osobné údaje na základe oprávneného záujmu

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
- Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
- Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
- Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
- Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. 

 

Nižšie si môžete uplatniť uvedené práva:
- Písomne alebo osobne na kontaktom mieste prevádzkovateľa: DIZAJNE, Bánovská cesta 6, 010 01 Žilina

- Na telefónnom čísle: +421 907 657 219
- Formou elektronickej pošty: dizajne@gmail.com

 

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

 

Právo na prístup

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu dizajne@gmail.comPrávo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu dizajne@gmail.comPrávo na výmaz

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme:

- Ak vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,

- Odvoláte svoj súhlas,

- Namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,

- Spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,

- Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,

- Ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

 

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde:

-  Ak nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,

- Spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,

- Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv,

- Namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.Právo na prenosnosť

Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.Právo namietať voči spracúvaniu

Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk.Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznaťpredchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania používateľské zlepšovanie. Naša webová stránka ( www.dizajne.sk ) používa súbory cookies na účely zapamätania predvolieb prehľadávania (napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, a pod.) Uvedené nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Používaním súborov cookies, nedochádza k porušovaniu GDPR. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Napríkladv prípade webového prehliadača Google Chrome môžete toto nastavenie nájsť na tomto odkaze: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods.5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

 

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 907 657 219 alebo emailomna dizajne@gmail.com alebo poštou na adresu nášho sídla: Belopotockého 2879/6, 811 05 Bratislava - Staré Mesto

 

 

 

 

Nápíšte nám

Tešíme sa na vašu správu. 

Mám záujem